top of page

12.SINIF WORDWALL ETKİNLİKLERİ

Doğal Sistemler

 12.1.1.- Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

 12.1.2.- Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

 Beşeri Sistemler

 12.2.1.- Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.

 12.2.2.- Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.

 12.2.3.- Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.

 12.2.4.- Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.

 12.2.5.- Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.

 12.2.6.- Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.

 12.2.7.- Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

 12.2.8.- Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.

 12.2.9.- Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.

 12.2.10.- Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.

 12.2.11.- Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.

 12.2.12.- Tarihî ticaret yollarını Türkiye’nin konumu açısından değerlendirir.

 12.2.13.- Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.

 12.2.14.- Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.

 12.2.15.- Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

 12.2.16.- Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

 12.2.17.- Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir.

 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 12.3.1.- Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.

 12.3.2.- Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir.

 12.3.3.- Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.

 12.3.4.- Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar.

 12.3.5.- Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar.

 12.3.6.- Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar.

 12.3.7.- Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.

 12.3.8.- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.

 12.3.9.- Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.

 12.3.10.- Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.

 12.3.11.- Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir.

 Çevre ve Toplum

 12.4.1.- Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.

 12.4.2.- Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.

 12.4.3.- Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

 12.4.4.- Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.

bottom of page