top of page

11.SINIF WORDWALL ETKİNLİKLERİ

 Doğal Sistemler

 11.1.1.- Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

 11.1.2.- Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder.

 11.1.3.- Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.

 11.1.4.- Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.

 Beşeri Sistemler

 11.2.1.- Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

 11.2.2.- Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir.

 11.2.3.- Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.

 11.2.4.- Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.

 11.2.5.- Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

 11.2.6.- Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder.

 11.2.7.- Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

 11.2.8.- Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

 11.2.9.- Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

 11.2.10.- Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.

 11.2.11.- Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

 11.2.12.- Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.

 11.2.13.- Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.

 11.2.14.- Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur.

 11.2.15.- Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

 11.2.16.- Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.

 11.2.17.- Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.

 11.2.18.- Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir.

 11.2.19.- Türkiye’de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.

 11.2.20.- Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder.

 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 11.3.1.- İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.

 11.3.2.- Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.

 11.3.3.- Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.

 11.3.4.- Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.

 11.3.5.- Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.

 11.3.6.- Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.

 11.3.7.- Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.

 11.3.8.- Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.

 11.3.9.- Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.

 Çevre ve Toplum

 11.4.1.- Çevre sorunlarını, oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.

 11.4.2.- Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.

 11.4.3.- Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder.

 11.4.4.- Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.

 11.4.5.- Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.

 11.4.6.- Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.

 11.4.7.- Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.

bottom of page